White Stokinette Dishclotth with Yellow Edge

White Stokinette Dishclotth with Yellow Edge

White Stokinette Dishclotth with Yellow Edge – White Stokinette Dishclotth with Yellow Edge